2018 Faaliyetleri Özeti

Proje Amacı

İletişim araçlarının; haberleşme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma konusunda ortaya koyduğu kolaylıklar ve yarattığı imkânlar olumlu yönleri olmakla birlikte, bu araçların asosyal kişilik gelişimi, şiddet ve daha pek çok sosyal ve psikolojik olumsuzluğu da beraberinde getirmesi, üzerinde durulması ve tedbir alınması gereken bir durumdur.

Son yıllardaki gelişmeler teknolojiyi ve bunun getirdiği iletişim araçlarını günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.Bu çalışma ile okul çağındaki(4-18 yaş) kuşağın kullandığı iletişim araçları,bu araçlara verilen önem ve bu araçlara bağlılığın ortaya konulması,bu sayede bir farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

 • Teknolojinin bilinçli kullanılması hakkında öğrenci ve velilerde farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek.
 • Teknolojinin yanlış kullanılması sonucu öğrenciler üzerinde oluşan ruhsal ve fiziksel dezavantajların eğitsel, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile giderilmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin dezavantajlarının giderilerek akademik başarılarının arttırılmasını sağlamak.
 • Öğrencilerimizin okul dışı zamanlarında kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere aktif katılımları neticesinde, yaşıtlarıyla rekabet edebilen donanımlı birer birey olmalarını sağlamak.

 

Uzun vadede ise; özellikle eğitim hayatına yeni başlayan neslimizin teknolojiyi bilinçli kullanması neticesinde; ülkemizin üreten, teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmasına katkı sağlamak.Pamukkale Kaymakamlığı bünyesinde okul öncesi-temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci ve velilere yönelik, teknoloji bağımlılığının psikolojik-sosyal-akademik-ruhsal-fiziksel-ekonomik açılardan sakıncalarına dikkat çekmek,farkındalık yaratmak ve engellemek için  faaliyetler yapmaktır.

Projeden Beklenen Faydalar

Teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı projesinde öğrencilerin ve velilerin aile içi iletişimin daha güçlü olması. Sosyal yönden daha güçlü bireylerin olması.Sosyal alanda ve akademik alanlarda başarılı bireyler olması, Teknolojinin yerinde ve amacına uygun olarak kullanılması adına farkındalık oluşturulması, Velileri; çocuklarının teknolojiyi kullanma konusunda bilinçlendirmesi, çocukların ve ailelerin nitelikli zaman geçirmelerine katkıda bulunulması, beklenmektedir.

Projemiz sosyal medya ve web sayfalarında duyurularak, paylaşılarak farkındalık oluşturulacak ve ilçemiz, ilimiz hatta ülkemiz eğitimine ve insanlarına katma değer oluşturacaktır.

 

Hedef Gruplarımız

Okulöncesi eğitim öğrencileri: 5750

İlkokul öğrencileri: 20050

Ortaokul öğrencileri: 19820

Lise öğrencileri: 18249

Velilerimiz

 

İşleyiş

Proje kapsamında okul öncesi ,ilkokul, ortaokul, liselerdeki tüm öğrenci ve  resmi kurum ve kuruluşlar ile STK’larda (Yeşilay)  projeyi uygulamak ve yürütmek üzere istekli, ilgili ve bilgili katılımcılarla birlikte proje ofisi kurulması,Teknolojini etkin verimli ve bilinçli kullanımı ile ilgili swot analizin yapılması.Aylık eylem planlarının hazırlanması,okullarda uygulanması için okul yürütme ekiplerinin bilgilendirilmesi ve işleyişin eylem planına göre devam edilmesi  öngörülmüştür.Ayrıca;öğrenci ve velilere uygulanan ön test ve son test anketlerde bağımlılık düzeyi olan veli ve öğrenci grubuna okul yürütme ekibi ve RAM dan  destek alınarak uygulamalar yapılması planlanmaktadır.

Okul öncesi ,İlkokul,ortaokul ve liselerde Teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili şiir ,resim ,skeç,klip,karikatür,kısa film le iliği şartnameler ve yönergeler Proje ekibi tarafından hazırlanıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara duyurulacaktır.

Aylık alınan raporlar sonucunda ödül töreni ‘’nomofobi ‘’ gününde yapılması planlanmaktadır.

 

Swot Analizi

GÜÇLÜ YANLAR

 1. Projeyi destekleyen dinamik yapıda mülki amirliğin olması.
 2. Proje ekibinin istendik bir şekilde projeye katkı sunacak bireylerden oluşması.
 3. İl Emniyet Müdürlüğünün Siber Suçlar Biriminden destek alınabilecek olması.
 4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknoloji bağımlılığı ile ilgili çalışmasının olması.

 

ZAYIF YANLAR

 1. İlçemiz okullarında yeterli rehber öğretmen olmaması.
 2. Ailelerin Güvenli İnternet konusunda bilinçsiz olması
 3. Personel sirkülasyonu

 

FIRSATLAR

 1. İlçemizdeki okul türleri olarak Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise gibi hedef kitlemizi kapsayacak öğrenci ve velilerin olması.
 2. Pamukkale Üniversitesinin İlçemiz sınırlarında olması.
 3. Türkiye İstatistik Kurumunun bu alanda anket verilerinin olması.
 4. İl Milli Eğitim düzeyinde proje ile ilgili çalışmalarının olması.
 5. Kamuoyunda, teknolojinin gelişmesi ile birlikte çözüm arayışında olan bireylerin olması.
 6. Yeşilay ve PAÜ nün bu alanda çalışmalarının olması.
 7. FATİH projesinin uygulanması.
 8. MEB in Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde
 9. Bağımlılıkla mücadeleyi genel hizmet olarak belirlemesi.
 10. EBA içeriğinin etkin bir şekilde kullanılması.
 11. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun oluşturulması ile politik desteğin sağlanması.
 12. Bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmış olması.

 

TEHDİTLER

 1. Bireylerin “Teknoloji Bağımlısı” olduklarını kabul etmek istememeleri.
 2. Her yaş grubundan bireyin teknoloji bağımlısı olabilmesi.
 3. Teknolojik oyunların çeşitliliğinin artması. Sanki bir yarış halinde oyun üretilip bu oyunların şehir merkezlerinde fuarlarda tanıtımının yapılması.
 4. Sosyal medya uygulamalarının her geçen gün artış göstermesi.
 5. Ebeveynlerin güvenli internet hakkında bilgi sahibi olmaması.
 6. Pamukkale ilçesinin göç alan bir ilçe olması nedeni ile bilinç düzeyinin yeterli olmaması.
 7. İnternet cafe ve oyun salonlarının denetimlere rağmen mevzuata uygun hareket etmemeleri,
 8. Yeni nesil oyunların simülatör oyun şeklinde üretilmesi, oyuncunun bedenen ve ruhen kendini kaptırmasına sebep olması.
 9. Okul yakınlarında oyun salonlarının olması ve artması.
 10. Okullarda projelerin çok fazla olmasından dolayı bu projeye gereken zamanın ayrılamaması.

Amaç ve Hazırlık Çalışmaları

2016-2017 eğitim öğretim yılında 5 okulda pilot uygulama çalışması yapılmış elde edilen verilerde ortalamalarda 8 puanlık azalma görülmüş ve çalışmanın il geneline yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır.

Velilerin; teknoloji kullanımı ile ilgili farkındalık düzeyleri arttırarak teknolojiyi bilinçli kullanmalarını ve çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda doğru yönlendirmeler yapmalarını sağlamak amacıyla 2 oturumdan oluşan “teknolojinin bilinçli kullanımı veli grup çalışması” gerçekleştirilmiştir. Veli grup çalışmasına katılacak velileri belirlemek ve çalışmanın etkiliğini değerlendirmek için ön test – son test uygulamaları yapılmıştır.  Anaokulu ve ilkokul kademelerinde velilere yönelik ortaokul kademesinde veli ve öğrencilere yönelik anketler belirlenmiştir. Risk grubundaki velilere uygulanmak üzere 2 oturumdan oluşan “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Grup Çalışması” hazırlanmıştır. Grup çalışmasında aile içi iletişim, zaman yönetimi, kural koyma, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı konuları yer almıştır.  Uygulama yönergesi ve takvimi, grup çalışması yönergesi, grup çalışması için sunu, anketler, velilerin evde uygulayabilecekleri etkinlik ve oyun listeleri elektronik ortamda okullara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yönergeler ve anketler kitapçık haline getirilerek okullara ulaştırılmıştır.

 

Anaokulu Ve İlkokulda Uygulanan Anketler ve Puanlaması

Veli Anketinin Puanlaması: Nadir =1 Zaman zaman =2 Çoğu zaman = 3 Sık sık =4 Her zaman = 5 puan şeklinde puanlanır. Verilen cevapların puanları sayılarak toplam puan hesaplanır. Toplam puan ne kadar yüksekse bağımlılık seviyesi ve İnternet kullanım problemi de o kadar büyüktür. Toplam puanı ölçmeye yarayacak genel ölçüler:  20- 49 puan arası: Ortalama bir İnternet kullanıcısı. Bazen İnternet’te biraz fazla kalabiliyor ancak kullanımı genel olarak kontrol edebiliyor. 50-79 puan arası: İnternet sebebiyle zaman zaman veya sık sık problem yaşıyor. İnternet kullanımının hayatı üzerindeki tam etkisini ciddi şekilde değerlendirmeli. 80-100 puan arası: İnternet kullanımı hayatında önemli problemlere sebep oluyor. İnternet’in hayatı üzerindeki etkisini değerlendirmeli ve İnternet kullanımına neden olan problemleri tespit etmeli. 50 puan üzeri alan veliler yapılacak olan grup çalışmasına çağrılır.

Öğrenci Anketinin Puanlaması: “Hiçbir zaman= 1”, “Bazen=2”, “Her zaman=3” şeklinde puanlanıp 20 puan ve üzeri riskli grup olarak tanımlanabilir. 20 puan ve üzeri puan alan öğrencilerin velileri yapılacak olan grup çalışmasına çağrılır.

 

Ortaokulda Uygulanan Anketler ve Puanlaması

Veli Anketinin Puanlaması:  Nadir =1 Zaman zaman =2 Çoğu zaman = 3 Sık sık =4 Her zaman = 5 puan şeklinde puanlanır. Verilen cevapların puanları sayılarak toplam puan hesaplanır. Toplam puan ne kadar yüksekse bağımlılık seviyesi ve İnternet kullanım problemi de o kadar büyüktür. Toplam puanı ölçmeye yarayacak genel ölçüler:  20- 49 puan arası: Ortalama bir İnternet kullanıcısı. Bazen İnternet’te biraz fazla kalabiliyor ancak kullanımı genel olarak kontrol edebiliyor. 50-79 puan arası: İnternet sebebiyle zaman zaman veya sık sık problem yaşıyor. İnternet kullanımının hayatı üzerindeki tam etkisini ciddi şekilde değerlendirmeli. 80-100 puan arası: İnternet kullanımı hayatında önemli problemlere sebep oluyor. İnternet’in hayatı üzerindeki etkisini değerlendirmeli ve İnternet kullanımına neden olan problemleri tespit etmeli. 50 puan üzeri alan veliler yapılacak olan grup çalışmasına çağrılır.

 

Öğrenci Anketinin Puanlaması: Öğrenciler tarafından doldurulacak olan anket 13 sorudan oluşmakta ve evet hayır şeklinde cevaplanmaktadır. 6 ve daha fazla maddeye evet cevabı verenler riskli grup olarak tanımlanabilir. 6 ve daha fazla maddeye evet cevabı veren öğrencilerin velileri yapılacak olan grup çalışmasına çağrılır.

 

Uygulama Çalışmaları

Kasım ayı boyunca okullarda öğrenci ve velilere ön test uygulamaları yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir.  Aralık ayı boyunca velilere yönelik “Bilinçli Teknoloji Kullanımı Grup Çalışması” uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ocak ayının birinci ve ikinci haftalarında grup çalışmasına katılan velilere yönelik son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Okullar 15-19 Ocak tarihleri arasında hazırlanan rapor formatını doldurarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermişlerdir. 67 okuldan gelen raporlar değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

Uygulamanın Değerlendirilmesi

67 okulda 26385 veliye anketler uygulanmıştır. Ön testlerin değerlendirilmesi sonucunda 3214 velinin bilinçli teknoloji kullanımı grup çalışmasına katılması planlanmıştır. 1326 veli grup çalışmalarına katılmıştır. Grup çalışmasına katılan velilerden 1119 veliye son test uygulanmıştır.

Son testler değerlendirilirken anaokullarında ve ilkokullarda uygulanan anketler veli ve öğrenci anketleri aynı olduğundan bir grupta, ortaokullarda uygulanan öğrenci anketleri farklı olduğu için ayrı grupta değerlendirilmiştir. Tüm okullarda velilerin kendilerini değerlendirdikleri anketler aynıdır. 67 okul içerisinden velilerin kendilerini değerlendirdikleri anketlerde son test uygulaması yapılmayan 9 okul analizden çıkarılmıştır. 58 okulun ön test son test ortalamalarının karşılaştırılmasına bakıldığında velilerin kendilerini değerlendirdikleri ön test ortalama puanı 36,78 son test ortalama puanı 25,49’dur. Velilerin kendilerini değerlendirdiği teknoloji kullanımı anketi ortalama puanlarında 11,29 puanlık bir azalma olmuştur. Ön test son test ortalama puanlarındaki 11,29 puanlık azalmaya bakılarak velilerin farkındalık düzeyinin arttığı söylenebilir.

 

Anaokulları ve İlkokullardan Gelen Raporların Analizi

Anaokulları ve ilkokullarda 14264 veliye anketler uygulanmıştır. Ön testlerin değerlendirilmesi sonucunda 1362 velinin bilinçli teknoloji kullanımı grup çalışmasına katılması planlanmıştır. 604 veli grup çalışmalarına katılmıştır. Grup çalışmasına katılan velilerden 600 veliye son test uygulanmıştır.

35 anaokulu ve ilkokul içerisinden velilerin kendilerini değerlendirdikleri anketlerde son test uygulaması yapılmayan 5 okul analizden çıkarılmıştır. Ön test son test ortalamalarının karşılaştırılmasına bakıldığında velilerin kendilerini değerlendirdikleri ön test ortalama puanı 33,28, son test ortalama puanı 22,57’dir. Velilerin kendilerini değerlendirdiği teknoloji kullanımı anketi ortalama puanlarında 10,71 puanlık bir azalma olmuştur. Ön test son test ortalama puanlarındaki 10,71 puanlık azalmaya bakılarak velilerin farkındalık düzeyinin arttığı söylenebilir. Velilerin öğrencilerini değerlendirdikleri anketlerde son test uygulaması yapılmayan 5 okul analizden çıkarılmıştır. Velilerin öğrencilerini değerlendirdiği teknoloji kullanımı anketleri ön test son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; ön test ortalama puanı 23,18 iken son test ortalama puanı 16,21’dir. Ön test son test ortalama puanlarındaki 6,97 azalmaya bakılarak velilere uygulanan çalışmanın olumlu etkilerinin öğrencilere de yansıdığı söylenebilir.

 

Ortaokullardan Gelen Raporların Analizi

Ortaokullarda 12121 veliye anketler uygulanmıştır. Ön testlerin değerlendirilmesi sonucunda 1852 velinin bilinçli teknoloji kullanımı grup çalışmasına katılması planlanmıştır. 722 veli grup çalışmalarına katılmıştır. Grup çalışmasına katılan velilerden 519 veliye son test uygulanmıştır.

32 ortaokul içerisinden velilerin kendilerini değerlendirdikleri anketlerde son test uygulaması yapılmayan 4 okul analizden çıkarılmıştır. Ön test son test ortalamalarının karşılaştırılmasına bakıldığında velilerin kendilerini değerlendirdikleri ön test ortalama puanı 40,53, son test ortalama puanı 28,63’dür. Velilerin kendilerini değerlendirdiği teknoloji kullanımı anketi ortalama puanlarında 11,9 puanlık bir azalma olmuştur. Ön test son test ortalama puanlarındaki 11,9 puanlık azalmaya bakılarak velilerin farkındalık düzeyinin arttığı söylenebilir. Velilerin öğrencilerini değerlendirdikleri anketlerde son test uygulaması yapılmayan 3 okul analizden çıkarılmıştır. Öğrencilere uygulanan teknoloji kullanımı anketleri ön test son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; ön test ortalama puanı 11,16 iken son test ortalama puanı 8,16’dır. Ön test son test ortalama puanlarındaki 3 puanlık azalmaya bakılarak velilere uygulanan çalışmanın olumlu etkilerinin öğrencilere de yansıdığı söylenebilir.

 

VERİLER

13 Anaokulu, 42 İlkokul, 33 Ortaokul ve 17 Lise’de çalışmalarımız yürütüldü

 

21608 Kız – 24103 erkek olmak üzere 45618 öğrencinin bulunduğu okullarda projemiz uygulandı

 

28868 öğrenci ve 28041 veliye anket uygulandı, anket sonucunda 3933 öğrenci ve 1776 velinin risk grubunda olduğu tespit edildi.
28868 öğrenci ve 28041 veliye anket uygulandı, anket sonucunda 3933 öğrenci ve 1776 velinin risk grubunda olduğu tespit edildi.

 

3439 öğrenci ile grup rehberliği yapıldı, 2243 öğrenciye bireysel destek verildi, 474 ev ziyareti yapıldı, 454 öğrenciye psikolojik danışma yapıldı ayrıca risk grubuna giren 43 öğrenci psikiyatriye, 25 öğrenci ise RAM’a sevk edildi.

 

1625 öğrenci çeşitli kurslara yönlendirildi, 2350 öğrenci sosyal etkinliklere yönlendirildi, 634 öğrenci düzenlenen yarışmalara katıldı.

 

2039 öğrenci resim yarışmasına, 358 öğrenci skeç yarışmasına ve 30 öğrenci de kısa film-karikatür-klip yarışmasına katıldı.

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ankete 27400 öğrenci, 985 öğretmen ve 21739 veli katıldı. 23321 öğrenci, 694 öğretmen ve 5097 veli bilgilendirme seminerlerine katıldı.

 

Okullarda 939 öğretmen rehberliğinde Pamukkale Nomofobi Günü etkinlikleri yapıldı, bu etkinliklere 17404 öğrenci, 2320 veli katıldı.

 

SONUÇ

İlçemize bağlı okullarda anketler uygulandı, seminerler, resim, skeç, klip, kısa film, karikatür yarışmaları, velilere yönelik grup çalışmaları düzenlendi. Bu kapsamda 67 okulda 26385 veliye anketler uygulandı. Ön testlerin değerlendirilmesi sonucunda 1326 veli grup çalışmalarına katıldı. 3439 öğrenci ile grup rehberliği yapıldı, 2243 öğrenciye bireysel destek verildi, 474 ev ziyareti yapıldı, 454 öğrenciye psikolojik danışma yapıldı. Ayrıca risk grubuna giren 43 öğrenci psikiyatriye, 25 öğrenci ise Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne psikolojik destek almaları amacıyla sevk edildi. 1625 öğrenci çeşitli kurslara yönlendirildi, 2350 öğrenci sosyal etkinliklere yönlendirildi. 2039 öğrenci resim yarışmasına, 358 öğrenci skeç yarışmasına ve 30 öğrenci de kısa film-karikatür-klip yarışmasına katıldı. 9405 öğrenci, 776 veli, 239 öğretmen siber suçlar ile ilgili seminer aldı. 132 Öğretmen rehberliğinde, 1675 öğrenci ve 126 veli zeka oyunları kursuna katıldı. 203 öğretmen rehberliğinde, 595 öğrencimiz ile birlikte719 velimiz evlerinde ziyaret edildi. Teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve bilinçli teknoloji kullanımını arttırmak için 13 Mart 2018 gününü “Pamukkale Nomofobi” günü olarak ilan ettik. Nomofobi kişinin cep telefonundan ayrı kaldığında yaşadığı yoksunluk ve kaygı duyguları olarak tanımlanabilir. 13 Mart 2018 Salı Nomofobi gününde Pamukkale ilçemizde birçok kesimin katıldığı bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşle birlikte bireylerin teknolojik aletlerin özellikle cep telefonunun aşırı kullanımına dikkat çektik. Okullarda 939 öğretmen rehberliğinde Pamukkale Nomofobi Günü etkinlikleri yapıldı, bu etkinliklere 17404 öğrenci, 2320 veli katıldı.

Ülkemizde de bu konuya dikkat çekmek için ülkemiz genelinde nomofobi ile ilgili ortaokullar arası resim yarışması düzenledik. 05 Haziran 2018 tarihinde Pamukkale Halk eğitim Merkezi’nde düzenlediğimiz ödül töreni ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik.  05-06 Haziran 2018 tarihlerinde yarışmalarda dereceye giren resimlerden Çamlık Forum Alışveriş Merkezinde bir sergi düzenledik.

Son olarak veliler ve öğrencilere yönelik yaptığımız araştırmalarda gösterdi ki yapılan çalışma ve etkinlikler veli ve öğrencilerin teknoloji kullanımına yönelik farkındalık ve bilinç düzeylerini arttırmıştır.

 

Çalışmalardan Görüntüler

 

 

2018 Yarışma Sonuçları

Ülkemiz genelinde ortaokul öğrencileri arasında resim dalında düzenlenen yarışmaya toplamda 123 eser katılmış olup, bu eserler şartnamede belirtilen esaslara göre değerlendirme komisyonu tarafından Ressam İbrahim Çallı Ortaokulunda 29 Mayıs 2018 Salı günü 13:00 – 17:00 saatleri arasında incelenmiştir.

İnceleme neticesinde derecelendirme oybirliği ile aşağıda belirtilmiştir.

 

Birinci, İrem Bade USTA, İsabet Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi, Atakum/SAMSUN

 

İkinci, Ali PAŞA, Şevket Yardımcı Ortaokulu 6/c sınıfı öğrencisi, Merkez/RİZE

 

Üçüncü, Çağın Akay YAZICI Atatürk Ortaokulu 6/D sınıfı öğrencisi, Ondokuzmayıs/SAMSUN

 

 

Pamukkale Karikatür yarışması birincisi Wajihe AKBARI, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/D sınıfı öğrencisi

 

 

Pamukkale Anaokulları Resim yarışması birincisi, Enes KULAKSIZ, Şenay Öztürk Anaokulu 5/H sınıfı öğrencisi

 

 

Pamukkale Anaokulları Resim Yarışması ikincisi, Yağız Mert YILDIRIM, Veli Çetinkaya Anaokulu 5 yaş öğrencisi

 

 

Pamukkale Anaokulları Resim Yarışması üçüncüsü, Elifsu SARAÇ, Şenay Öztürk Anaokulu 5/H sınıfı öğrencisi

 

 

Pamukkale İlkokulları Resim yarışması birincisi, Tuna YÜKLET, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi

 

 

Pamukkale İlkokulları Resim yarışması ikincisi, Ramazan Hilmi KEF, Deliktaş İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi

 

 

Pamukkale İlkokulları Resim yarışması üçüncüsü, Şevval ÇETİN, Mehmet Atmaca İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi

 

 

Pamukkale Klip yarışması birincisi Osman Aydınlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Ekibi

 

 

 

Forum Çamlık AVM’de düzenlenen sergimizden görüntüler

Türkiye Geneli Resim Yarışmasına Katılan Eserler

Tüm katılımcılarımıza gösterdikleri ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.